Kontrol Belgesi

GIDA MADDELERİNDE KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI İŞLEMLERİ

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin (DTS) Ek-VI-A listesinde yer alan ürünler kontrol belgesine tabidir.

Kontrol Belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler;

Kontrol Belgesi onaylama işlemleri; Gıda Maddeleri ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat aşamasındaki İşlemleri Hakkındaki Tebliğ hükümleri ve ilgili Bakanlık Talimatına göre yürütülmektedir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yetki verilen ürünler isim ve yetki verilen İl Müdürlüklerince yapılır ve bu işlemlerde görevlendirilen personel ilgili formasyona sahip olacaktır.

Gıda maddelerinin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı firma sahibi/yetkilisi aşağıdaki belgelerle bir dilekçe ekinde Bakanlık yetkili birimlerine başvurur:

1-FAALİYET BELGESİ:

Firma tarafından ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir. Faaliyet belgesinin tarihi kontrol belgesi müracaat tarihinde bir yılı geçmemiş olmalıdır.

2- KONTROL BELGESİ FORMU:

Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun olarak doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız, ithalatçı firma yetkilisi / yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra ilgili bölüm işaretlenerek imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Kontrol belgesinde en fazla üç Gümrük Müdürlüğü belirtilir.08 GTİP li ürünler için proforma faturada belirtilmesi ve ekindeki belgelerle uyumlu olması koşuluyla Kontrol Belgesi formunda “Malın menşe ülkesi” ve/veya “Malın yükleneceği ülke” bölümüne en fazla 4 ülke yazılabilir. Diğer ürünlerde “Malın menşei ülkesi” ve/veya “Malın yükleneceği ülke” bölümüne 1 ülke yazılır.

3-PROFORMA FATURA VEYA FATURA:

İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belge. Proforma faturanın ve faturanın tarihi kontrol belgesi müracaatında bir yılı geçmemiş olmalıdır.

4-ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN DİĞER BELGELER:
 1. Bileşen Listesi; Sadece işlenmiş ürünlerde ve birden fazla bileşenden /karışımdan oluşan ürünlerde istenir.
 2. Spesifikasyon /Özellik Belgesi: Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuat olmayan ürünlerde ibraz edilir.
 3. Ürün Etiketi/ Etiket Taslağı: Doğrudan tüketime sunulacak hazır ambalajlı ürünlerde istenir.
5-SERTİFİKA/ ÖRNEK SERTİFİKA/ SERTİFİKA TAAHHÜTNAMELERİ:

Bitkisel ürünler için, Bitki Sağlık Sertifikası Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmez.

Hayvansal ürünler için, 4 üncü maddenin (h) bendine uygun olarak düzenlenmiş örnek sertifika ibraz edilir. İbraz edilen örnek sertifikanın orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış orijinalinin ithalat aşamasında yetkili İl Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair Ek 1’e uygun Taahhütname alınır.

Hayvansal ve bitkisel ürünler dışındaki ürünler için, 4 üncü maddenin (i) bendinde tanımlanan sertifika ibraz edilir. Ancak bu sertifikanın Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilemediği durumlarda, sertifikanın ithalat aşamasında yetkili İl Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair Ek 2’ye uygun Taahhütname alınır.

Ürün güvenliğini gösteren sertifikalar ülkelere ve ürünlere göre farklılık gösterebilmektedir. Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilen sertifikalar ürünün marka ve üreticisini ve/veya ihracatçısını garanti eden belgeler şeklindedir. Bu sertifikalarda miktar belirtilmesi durumunda, sertifikadaki miktarı geçmemek üzere Kontrol Belgesi düzenlenir.

Orijin ve/veya çıkış ülkesinde salgın hastalık, dioksin, radyasyon ve diğer yaygın bulaşan tehdidi olması halinde ilave sertifikalar istenir.

6-Ürüne göre Bakanlık tarafından talep edilen diğer belgeler:

Kontrol Belgesi müracaatında ürünün yatırım teşvik, dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı kapsamında düzenlenen ithal lisansı ve ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat karşılığında hakediş olarak ithalatının yapılmak istendiği ibraz edilmişse, Hazine Müsteşarlığınca verilen Yatırım Teşvik Belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, İthal Lisansı Belgesi ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat karşılığında İthalat İzin Yazısı aslı ve onaylı suretleri ibraz edilir.

(2) Başvurudaki belgeler, 1 orijinal, 1 firma nüshası ve malın giriş gümrüğünün bulunduğu İl Müdürlüğünün sayısı kadar hazırlanır. Kontrol Belgesini onaylayan İl Müdürlüğünde muhafaza edilecek Kontrol Belgesi ve ekleri orijinal olmalıdır. Örnek sertifika fotokopi olabilir.

REFERANS DOSYA UYGULAMASI

Kontrol Belgesine tabi olan ürünler için, Kontrol belgesinin işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aynı ithalatçı firma tarafından ithal edilen, ihracatçısı aynı olan, aynı ülke ve aynı tesiste üretilen ambalajlı ve markalı ürünlerde ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda referans dosya uygulaması yapılmaktadır.

Referans dosya uygulaması aynı İl Müdürlüğünde gerçekleştirilir ve daha önce verilmiş Kontrol Belgelerine atıf yapılmaz.Referans dosya kapsamında onaylanacak kontrol belgesine; referans dosya numarası ve kontrol belgesi numarası olmak üzere iki adet numara verilir. Referans dosyaya bağlı olarak hazırlanan kontrol belgelerinde referans dosya numarası değişmez ancak kontrol belge numarası bağımsız olarak numara alır. Etikette Kontrol Belgesi tarih ve sayısı ve/veya refrans dosya numarasının yazılması yeterlidir.

Referans dosya uygulamasına alınan ürün ile ilgili mevzuat değişikliği olması do0syada yer alan belgelerin geçerlilik sürelerinin dolması ya da ürün özelliğini değiştirmeden belgelerdeki bilgilerin değişmesi halinde referans numarası değişmeden referans dosya güncellenebilir.

NUMUNE KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER İÇİN UYGUNLUK BELGESİ ONAYLANMASI

Bedelsiz Ve Ticari Değeri Olmayan Bazı Gıda Maddeleri İle Ambalaj Maddelerinin İthaline İlişkin Tebliğ (98/18) hükümlerine göne işlem yapılacak numune miktarları:

 1. Gıda katkı maddeleri (5 kg veya 5 lt?yi, gıda aroma maddeleri 0,5 kg veya 0,5 lt’yi aşmamalıdır.)
 2. Dökme olarak getirilen hammadde, yardımcı madde ve mamul madde kapsamındakiler 25 kg’ı aşmamalıdır.
 3. Doğrudan tüketim amaçlı paketlenmiş ürünler 25 kg veya 25 lt?yi aşmamalıdır.
 4. Gıda ile temasta bulunan ambalaj ve materyaller en fazla 25 adet olmalıdır.
 5. İçkiler toplam olarak 0,7 lt. ambalaj içinde 7 adet, 1 lt ambalaj içinde 5 adet ve 1,5 lt. ambalaj içinde 3 adet olmalıdır.
 6. Özel beslenme amaçlı gıdalar, gıda takviyeleri 5 kutu / şişeyi geçmemelidir.

Bedelsiz ve ticari değeri olmayan bazı gıda maddeleri ile ambalaj maddelerinden numune olarak getirilecek ürünler için  Numune Kapsamındaki Ürünler İçin Uygunluk Yazısı onaylanmaktadır.

İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Numune Kapsamındaki Ürünler İçin Uygunluk Yazısı
 3. Fatura
 4. İçerik Belgesi veya Etiket

Belgeler bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş olarak 2 takım halinde hazırlanacaktır.